+91-9650991404
shiprarivieradurgapuja@gmail.com
 
 
 
 Sarbojonin Durga Puja & Sanskritik Samity, Shipra Riviera (Regd.)
 
 
             Committee Members
 
Chairman
Dr. S. C. Chakraborty

Vice Chairman
S.G. Das

President
Samit Pal

Vice President
P.C.Kanungoe
Haripada Bhowmik

General Secretary
S. S. Adhikari

Jt. Gen. Secretary
Prabal Mukherjee

Treasurer
Subrata SenSharma

Puja Secretary
S. Chakraborty

Jt. Puja Secretary
Swapna Chatterjee

Cultural Secretary
Rusha Dutta

Jt. Cultural Secretary
Sheta Sarkar

Bhog Secretary
Kaushik Mukherjee

Prasad Secretary
Amiya Das

Jt. Prasad Secretary
S K Dasgupta

Sports Secretary
P.K.Das

Souvenir Secretary
Md. Aziz

Panadal & Decoration Secretary
Devarshi Chakraborty

Executive Members
S.R.Das
P.K.Banerjee
Sanjay Kr. Sinha
Shishir Kanungoe
Indrajit Tarafdar